banner

صفحه دیجیتال امضای بیومتریک

شرکت پویا به منظور حذف کاغذ در گردش کاری، اقدام به معرفی صفحه دیجیتال امضای بیومتریک نموده است. این محصول از یک صفحه نمایش کوچک و یک قلم مخصوص تشکیل شده است. از آنجایی که این صفحه دیجیتالی از نوع بیومتریک می باشد، لذا قادر است علاوه بر اخذ شکل امضا و ارائه آن به صورت فایل تصویری برای استفاده در سایر سامانه ها، با  اندازه گیری مولفه های فشار، سرعت و شتاب حرکت قلم در مسیر امضا، امضای مشتری را به عنوان عاملی جهت شناسایی او، به گونه ای منحصر به فرد اعمال نماید.

Darren Higgins specializes in portraiture and commercial product photography.